O`zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi

-
O`ZBEKISTON RESPUBLIKSI MRKZIY SYLOV KOMISSIYASI

O`zbekiston Respubliksi Mrkziy sylov komissiyasi (bundn buyon mtnd Mrkziy sylov komissiyasi deb yuritildi) O`zbekiston Respubliksi Prezidenti sylovini, O`zbekiston Respubliksi Oliy Mjlisig sylovni, shuningdek O`zbekiston Respubliksi referendumini tshkil etish v o`tkzish uchun tuzildi hmd o`z foliyatini doimiy sosd mlg oshirdi.

Komissiyaning v
ziflri v huquqiy mqomi O`zbekiston Respubliksi Mrkziy sylov komissiyasi to`g`risidgi, Fuqrolr sylov huquqlrining kfoltlri to`g`risidgi, O`zbekiston Respubliksi Prezidenti sylovi to`g`risidgi, O`zbekiston Respubliksi Oliy Mjlisi to`g`risidgi, O`zbekiston Respubliksi referendumi to`g`risidgi qonunlrd v boshq qonunlrd belgilb qo`yilgn.

M
rkziy sylov komissiyasi o`z foliyatid O`zbekiston Respubliksi Konstitutsiyasig, O`zbekiston Respubliksining sylov to`g`risidgi hmd referendum to`g`risidgi qonunlrig v boshq qonunlrig ml qildi.
M
rkziy sylov komissiyasi foliyatining sosiy printsiplri qonuniylik, kollegillik, oshkorlik, mustqillik, doltlilikdn ibort.

M
rkziy sylov komissiyasi o`zining butun foliyati biln sylov tizimining demokrtik printsiplrini mlg oshirishg ko`mklshishg, sylovchilrning o`z xohish-irodsini erkin bildirish imkoniyatini tminlshg dvt etilgn.

M
rkziy sylov komissiyasi O`zbekiston Respubliksi Oliy Mjlisi tomonidn kmid o`n besh nfr zodn ibort trkibd tuzildi. Mrkziy sylov komissiyasi zolri Qorqlpog`iston Respubliksi Jo`qorg`i Kengesi, xlq deputtlri viloyatlr v Toshkent shhr Kengshlrining tvsiyasi bo`yich O`zbekiston Respubliksi Oliy Mjlisining Qonunchilik pltsi v Senti tomonidn sylndi.

M
rkziy sylov komissiyasining Risi komissiya zolri orsidn O`zbekiston Respubliksi Prezidentining tqdimnomsi bo`yich komissiya mjlisid sylndi. Mrkziy sylov komissiyasi Risining o`rinbosri v komissiya kotibi komissiya zolri orsidn komissiyaning mjlisid sylndilr.

M
rkziy sylov komissiyasining vkoltlri O`zbekiston Respubliksi Oliy Mjlisi tomonidn tugtilishi mumkin.

M
rkziy sylov komissiyasining zosi boshq sylov komissiyasining yoki siyosiy prtiyaning zosi bo`lishi mumkin ems. Qonund belgilngn trtibd O`zbekiston Respubliksi Prezidentligig, O`zbekiston Respubliksi Oliy Mjlisining Qonunchilik pltsi deputtligig, O`zbekiston Respubliksi Oliy Mjlisining Senti zoligig nomzod etib, ishonchli vkil zosi etib ro`yxtg olingn Mrkziy sylov komissiyasining zosi komissiya trkibidn chiqib ketgn deb hisoblndi.

Mrkziy sylov komissiyasining zosi komissiyaning qrorig binon und doimiy sosd ishlshi mumkin.

Qrng: O`zbekiston Respubliksining O`zbekiston Respubliksi Mrkziy sylov komissiyasi to`g`risidgi qonuni
UZINFOCOM
MANAGER